Archief nieuwsberichten

De nieuwe Wijkkrant Hildebrand, nummer 3, maart 2012, is inmiddels uitgekomen. Papieren exemplaren worden deze week in de hele wijk bezorgd. Met gepaste trots bieden wij hem ook hier ter digitale lezing aan (zie ook de pagina “Nieuwsbrief > Wijkkranten“). Let vooral op het bijzondere verhaal in de nieuwe rubriek “Achter de voordeur“. Mocht u zelf een speciaal verhaal hebben over uw huis, of de wijk in het algemeen, laat het ons alstublieft weten op info@zhvh.nl voor een volgende editie of een bericht of column tussendoor.

Op 28 februari 2012 ontving de Wijkraad een vooraankondiging van geplande werkzaamheden aan de Kamperlaan ter hoogte van de Mariastichting. Tussen 12 en 23 maart 2012 is overdag verkeer de stad uit normaal mogelijk, maar moet verkeer de stad in even over de Rustenburgerlaan omrijden. Zie de brief hier.

Rond 25 februari 2012 is op de hoek Spaarnelaan – Churchilllaan een (voor ons onaangekondigde) wegwijzer neergezet voor fietsers (rode pijlen). Een van de pijlen is nog afgeplakt, maar het laat zich raden dat dat naar het aanstaande Spaarnepontje verwijst zodat de Linneauslaan, de Spaarnelaan, en het  pontje duidelijk in het Haarlemse fietspaden-netwerk worden opgenomen. De Wijkraad zal zich hard maken dat dat niet inhoudt dat de genoemde lanen in de toekomst van rood asfalt worden voorzien zoals de Fietsersbond wil. Vaste toezeggingen dienaangaande van de gemeente behalve het woord van Wethouder Van Doorn (bij het Gesprek met de Buurt, dd 21 sept 2010) ontbreken namelijk nog immer, en ontwikkeling van het HIOR is al geruime tijd stilgelegd. AANVULLING 5 maart 2012: her en der in Haarlem Zuid en Schalkwijk blijken nieuwe borden te zijn geplaatst of pijlen aan bestaande borden te zijn toegevoegd die nog afgeplakt zijn, maar naar de toekomstige pontroute wijzen…

Op 24 februari 2012 kreeg de Wijkraad de puntenlijst van de Wijkschouw (zie hieronder 11 en 28 jan., 1 feb.) terug van de gemeente, voorzien van commentaar van de gemeente inzake mogelijke plannen van aanpak. Wij zullen de punten en aanpak kort samenvatten op de wijkraadvergadering van 5 maart as., zie nu alvast de becommentarieerde lijst hier.

Op 24 februari 2012 verscheen in het Haarlems Dagblad opnieuw een artikel over de voorgenomen hoogbouw ter plaatse van kantoorgebouw Het Houthof, aan de kruising Wagenweg-Westelijke Randweg Heemstede, net buiten wijkdeel Vredenhof (zie hieronder, 6 maart 2011). Ondanks bezwaren van omwonended wil de gemeente de vergunningen voor de volumineuze en hoge bouwwerken gaan verlenen. Zie het artikel hier.

Op 17 februari 2012 kreeg de Wijkraad met deze brief van de burgemeester met alarm over de reeks autobranden in Haarlem en een oproep extra alert te zijn op verdachte omstandigheden. De gemeente looft 1000 Euro beloning uit voor de gouden tip.

OPROEP: door een technische storing is de e-mail-adreslijst voor nieuwsbrieven en convocaten beschadigd. Wij verzoeken u opnieuw uw e-mail adres door te geven via info@zhvh.nl . Onze excuses Voor het ongemak.

Op 9 februari 2012 is in de Mededelingen van de gemeente Haarlem gepubliceerd dat op 31 januari 2012 de Havendienst een vaarvergunning en ligplaatsvergunning voor het Veerpontje heeft afgegeven. Hiertegen staat bezwaar open tot en met 13 maart 2012. Zie verder op de pagina “Pont over het Spaarne“, en de betreffende documenten.

Op 2 februari 2012 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake het Veerpontje een vergunning voor de aanleg van de veerstoep aan de Zuid Schalkwijkerweg afgegeven onder kenmerk Watervergunning V53622. Op de vergunning kunnen bezwaarschiften worden ingediend tot en met 7 maart 2012. Zie verder op de pagina “Pont over het Spaarne“”, en de betreffende documenten.

Op 1 februari 2012 heeft de wijkschouw plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van de gemeente en de wijkraad door de snijdende kou een ronde door de wijk hebben gemaakt. De status van het wegdek en de trottoirs werd alarmerend bevonden. Enkele prive-problemen zullen met de betreffende bewoners worden behandeld. De vrije begaanbaarheid van de trottoirs is met name in de zijstraten beperkt door ruime uitgroei van hagen en heggen: wij roepen u op krachtiger te snoeien (dit levert bovendien een dichtere haag op!). De gemeente zal een gedetailleerde reactie met oplossingstrategieen opstellen en zsm aan de wijkraad toesturen.

Er is een gratis APP voor smartphones ontwikkeld door de verzamelde Nederlandse gemeenten om klachten en opmerkingen over de openbare ruimte nog eenvoudiger door te kunnen geven: via deze app “BuitenBeter” kunt u met uw smartphone in een handomdraai berichten naar het juiste digitale loket versturen, met een standaardformulier of met een eigen tekst en desgewenst met foto. Wanneer u dat toestaat wordt de plaats van de melding doorgegeven aan de hand van de positie van uw telefoon. Dit geldt ook buiten uw eigen gemeente: uw melding wordt ook meteen automatisch naar de betreffende instanties gestuurd! De app bestaat voor Android, BlackBerry, iPhone, Windows Mobile (en is in ontwikkeling voor andere platforms) en is steeds gratis in de betreffende app-winkel te vinden. (Mogelijk worden bij gebruik wel kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon in rekening gebracht door uw provider.) Voor meer informatie: zie http://www.buitenbeter.nl/.

Op 28 januari 2012 is de balans van de meldingen voor de wijkschouw opgemaakt. Bij elkaar zijn op de lijst ruim 70 aandachtspunten gemeld, varierend van specifiek “het verkeersbord op de hoek Churchilllaan-Spaarnelaan staat scheef” tot algemeen “de toestand van het wegdek is belabberd”, maar ook opmerkingen over dat onderhoud van panden en tuinen her en der beter zou moeten. Op 1 februari 2012 zal de wijkraad met gebiedsverantwoordelijke gemeentenaren de wijkschouw uitvoeren. Opm: inmiddels is het bovengenoemde verkeersbord gerepareerd voorafgaand aan de wijkschouw.

Op 11 januari 2012 ontving de wijkraad van de gemeente een status-overzicht voor het Spaarnepontje. Eind januari 2012 zullen naaar verwachting diverse vergunningen verleend worden en zullen de desbetreffende bezwaarperiodes ingaan.
Volgens de huidige planning zal eind februari 2012 het pontje zelf klaar zijn en dan zal de te waterlating plaatsvinden. De kadevoorzieningen zullen eind maart/begin april worden gerealiseerd. In de loop van april 2012 zal de feitelijke in gebruikname van de pont volgen.
Het hele bericht is te lezen op de pagina “Pont over het Spaarne“.

De Wijkschouw zal uiteindelijk op 1 februari 2012 plaatsvinden. Uw op- en aanmerkingen, kritiek en/of tips die op of voor 30 januari 2012 zijn ontvangen via  info@zhvh.nl , kunnen nog gemakkelijk geagendeerd worden, latere berichten misschien moeilijk of niet meer. Inmiddels (14 jan. 2012) zijn al ca 45 knelpunten gesignaleerd (slechts enkele opmerkingen gaan over dezelfde situatie).
Medio januari 2012
wil de wijkraad met de gemeente  een “schouw” uitvoeren in de wijk in aanvulling op het dagelijks beheer overleg. Dat wil zeggen: het persoonlijk en ter plaatse opnemen van de status van de openbare ruimte in de wijk in verband met reparatie en onderhoud. Dit gaat bijvoorbeeld over onleesbare straatnaamborden, beschadigingen van trottoir en/of wegdek, kapotte straatlantaarns en dergelijke, waarvan de wijkraad een voorlopige inventarisatie heeft gemaakt.
Wij verzoeken u ons problemen, tekortkomingen, tips en/of voorstellen voor verbetering van de wijk door te geven via info@zhvh.nl , vooral over zaken die mogelijk niet direct zichtbaar zijn in het voorbijgaan. NB: dergelijke klachten en opmerkingen kunt u ook te allen tijde sturen aan het digitale loket van de gemeente, afdeling leefomgeving, zie: http://www.haarlem.nl/index.php?id=460, of telefonisch via telefoonnummers 023-5115115 of 14023 (nieuw).
Wij hopen op de jaarvergadering een overzicht van de uitslag van de schouw en zo mogelijk eerste resultaten bekend te maken.

Vooraankondiging: JAARVERGADERING wijkraad
5 MAART 2012, 20u30 – met borrel na afloop, in:
Kapel / Theater Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17

Op 12 december 2011 is de aanvraag voor een bouwvergunning voor een aanlegsteiger voor het Fietspontje bij de gemeente binnengekomen, onder nummer 11-0002723. Na verlening van de vergunning -vermoedelijk na ca. zes weken- zal deze gedurende zes weken ter inzage liggen met gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Zie verder de pagina “Pont over het Spaarne“.

Op 1(?) december 2011 heeft een zitting plaatsgevonden voor de Raad van State over het bestemmingsplan Schalkwijkerweg, waarin (de oostelijke aanmeervoorziening van) het Fietspontje aan de orde komt. Datum van de uitspraak is ons vooralsnog onbekend.

Eind oktober 2011 is de Adviescommissie Haarlemmerhout opgeschrikt door het voorstel het Hilderbandmonument van Bronner uit de Kleine Hout te verplaatsen, bijvoorbeeld naar het Frederikspark. De Adviescommissie heeft daarop een advies over het monument opgesteld en opgestuurd naar wethouder Van Doorn en het Haarlems Dagblad, uiteraard met de bedoeling dat het monument blijft staan en in ere wordt hersteld. Het stuk is hier te lezen en via de pagina van de Adviescommissie. Tijdens het Wijkgesprek tussen de Wijkraad en de gemeente is door de gemeente (Lex Wijbeek, Anouk Stilma) aangegeven dat de opmerkingen over verplaatsing op foute aannames berusten en dat er geen sprake is van plannen in die richting, maar juist van restauratie op de huidige locatie. Weliswaar met replica-beelden, maar toch… Er zou ook al een eerste replica-beeld zijn gemaakt, maar het project is helaas voorlopig stilgelegd vanwege onduidelijkheid over de financiering binnen de gemeente.

Vanaf 24 oktober 2011 tot medio november 2011 zal de Zuiderhoutlaan tussen de Churchillaan en de Spanjaardslaan gedeeltelijk worden opgebroken om de busbaan te verlengen en de bushalte te verleggen, die daardoor plaats ruilt met het informatiepunt incl. kaartdrukker. Houd rekening met ernstige verkeershinder (= onbereikbaarheid) van dit gedeelte in de richting Heemstede => Haarlem (en dus grote verkeersdrukte in de Churchilllaan en Kleine Houtweg!) tussen vrijdagmiddag 11 november en maandagochtend 14 november. Zie ook de gemeentewebsite.

18 oktober 2011 is door de gemeente een persbericht naar het Haarlems Dagblad gestuurd over de adviescommissie Haarlemmerhout (zie bericht van 3 Oktober hieronder). Zie verder de pagina Onderwerpen – Haarlemmerhout.

17 oktober 2011 blijken inderdaad twee bladkorven in de Van Oldenbarneveldlaan te staan en -belangrijker- in het leeg-schema van Spaarnelanden te zijn opgenomen.

Op 3 oktober 2011 is door wethouder Rob van Doorn de adviescommissie Haarlemmerhout geïnstalleerd, en daarmee heropgericht. De commissie brengt de gemeente advies uit over de inrichting, het gebruik en het beheer van de Haarlemmerhout. Zie verder de pagina Onderwerpen – Haarlemmerhout.

Begin oktober 2011 zijn weer bladkorven in de wijk geplaatst. Op aandringen van de wijkraad belooft de gemeente om Vredenhof, dat aanvankelijk net als in 2010 blijkt te zijn overgeslagen, alsnog te voorzien van twee bladkorven in de Van Oldenbarneveldlaan zoals in 2007 en 8 (in 2009 lag de straat open en had het dus geen zin). Hiervoor moet de Churchilllaan een korf inleveren, en wordt een nieuwe aangeschaft. Zo komt het aantal korven voor deze wijk op 10 op een totaal van 25 korven voor heel Haarlem (!).

Op 5 oktober 2011 is het wijkdeel Zuiderhout, samen met de wijken Bos & Vaart en de Koninginnebuurt, aangewezen als beschermd stadsgezicht, en is een aantal documenten ten bewijze hiervan plechtig aan de wijkraad overgedragen met een aangeklede bijeenkomst / receptie. Tot verbazing van de Wijkraad blijkt dat Vredenhof niet is aangewezen en dat daarvoor geen redenen zijn gegeven. Sterker, de betrokken ambtenaren lijken nauwelijks van het bestaan van Vredenhof op de hoogte te zijn, laat staan van het bijzondere karakter ervan, of de monumentale kapel. De Wijkraad zal dit verder nagaan: wordt vervolgd.

Op 6 september 2011 wordt de Wijkraad samen met verschillende andere organisaties en bewoners uitgenodigd voor een Participatiebijeenkomst Parkeervisie voor de gemeente in de komende decennia (2012-2030) (zie de uitnodiging).  Volgens de bijeenkomst is de tendens is duidelijk naar uitbreiding van het gebied met betaald parkeren, maar vooralsnog niet in onze wijk. Dit kan veranderen wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft.

Begin september 2011 worden de bewoners van Vredenhof opgeschrikt door grote hopen klinkers her en der in het wijkdeel. Navraag leert dat deze dienen voor (reparatie-)aanleg van goten in de De Wittlaan. Door een communicatiefout worden de betreffende bewoners pas daarna ingelicht via deze brief over de werkzaamheden, die een maand zullen duren.

Op 2 juni 2011 wordt tijdens een volgende raadsvergadering een motie aangenomen waarin de gemeente wordt aangespoord haast te maken met de realisering van het pontje. De gemeente verklaart daarop te verwachten het pontje vanaf 1 maart 2012 in de vaart te nemen. Zie verder de pagina “Pont over het Spaarne“.

Op 28 maart 2011 wordt in de commissievergadering definitief besloten tot de komst van het pontje .

Voorafgaand aan de raadsvergadering over het Pontje op 28 maart 2011 zijn de antwoorden op vragen uit de gemeenteraad gepubliceerd. Hierin blijkt de wijk als 30 km/uur gebied te worden aangemerkt, wat nog steeds niet het geval is. Mocht het Pontje er komen, dan vormt dit een extra argument in de jarenlange discussie de snelheidslimiet nu eindelijk aan te pakken (zie ook de actielijsten op de pagina Dagelijks beheer overleg met de gemeente en de pagina Verkeer). Zie verder de pagina “Pont over het Spaarne“.

Op 5 april 2011 heeft het college van BenW het collegestuk ‘Vaststelling fietspontje Belgiëlaan-Spaarnelaan‘ behandeld, in vervolg op de uitwerking van de ingediende zienswijzen. Kort gezegd blijft het college bij zijn standpunt dat het Pontje moet gaan varen (zie ook het besluit en de bijlagen daarbij). Of het daadwerkelijk zover komt is mede afhankelijk van een advies van de raadscommissie beheer, die hierover debatteert op donderdag 28 april 2011. Tijdens deze raadsvergadering is beperkte mogelijkheid tot inspreken voor indieners van zienswijzen. Zie verder de pagina “Pont over het Spaarne“.

14 maart 2011, 20u30, wordt de jaarvergadering georganiseerd in het Theater Nieuw Vredenhof (voorheen: Kapel Nieuw Vredenhof), Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem (tegenover HFC). Zie ook hieronder en hier.

Op 9 maart 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van de Protestantse Gemeente Heemstede (“PGH”) tegen het bestemmingsplan van de gemeente Haarlem inzake de Kapel Nieuw Vredenhof: de PGH heeft gewonnen en het besluit van de gemeente Haarlem om geen bestemming woningbouw toe te laten is vernietigd, zodat woningbouw mogelijk is gemaakt. De gemeente Haarlem beraadt zich op eventuele vervolgprocedures. De uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State (=> zoeken in uitspraken met trefwoorden “Haarlem” en “Vredenhof”). Meer nieuws volgt.
De kapel valt voorlopig nog onder de monumentenstatus, maar ook daartegen heeft de PGH beroep tegen aangetekend. Indien de PGH ook dit beroep wint is er geen beletsel meer tegen sloop van de kapel en vervangende bebouwing.

Op 6 maart 2011 publiceert het Haarlems Dagblad een artikeltje over de bouw van drie woontorens langs Randweg ter plaatse van kantoorgebouw Het Houthof, aan de kruising Wagenweg-Westelijke Randweg. Als deze plannen doorgaan, en daar wijst alles op, zal de wijk Vredenhof opnieuw door bouwgeweld geplaagd kunnen worden. Hoewel het project net buiten de wijk ligt, zal de Wijkraad proberen om informatie over het project die voor de wijkbewoners mogelijk relevant is te vergaren en te publiceren.

Op 6 maart 2011 is de nieuwe editie van de wijkkrant Hildebrand verschenen als een echte wijkglossy met artikelen van divers pluimage. Dit keer weer geheel gevuld door de wijkraadsleden; volgende keer met ingezonden stukken van andere wijkbewoners? De krant is  hier digitaal in te zien, of via de pagina “nieuwsbrief => wijkkrant“. Hij is ook verstuurd aan de mensen die hun e-mail-adres hebben opgegeven. Mocht u geen (papieren) exemplaar hebben ontvangen: er zullen exemplaren zijn af te halen bij de jaarvergadering van 14 maart 2011.

Op 3 maart 2011 is de beslissing over het Pontje weer met enige weken uitgesteld, omdat twijfels waren gerezen over de financiering daarvan, en onvoldoende gegevens voorhanden waren om het met voldoende diepgang te kunnen bespreken in de gemeenteraad. Zie verder de pagina “Pont over het Spaarne“.

In januari 2011 zijn de wegwerkzaamheden aan de kruising Wagenweg-Westelijke Randweg op de grens van de wijk zijn nagenoeg afgesloten. Wijkraadssecretaris Douwe van der Kooi heeft een en ander in de onmiddelijke nabijheid beleefd en doet daarvan op zijn onnavolgbare wijze verslag in deze column.

Op 14 maart 2011, 20u30, wordt de jaarvergadering georganiseerd in het Theater Nieuw Vredenhof (voorheen: Kapel Nieuw Vredenhof), Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem (tegenover HFC). Wethouder Ewout Cassee, o.a. van ruimtelijke ordening en wijkraden, heeft zijn aanwezigheid toegezegd. Traditiegetrouw met aangeklede borrel na afloop. Verdere informatie en agenda etc. worden zo spoedig mogelijk hier bekend gemaakt. Inmiddels heeft ook onze wijkagent, dhr F. Prigge, toegezegd op de jaarvergadering van 14 maart 2011 een en ander te willen vertellen over veiligheid in de wijk. Daarbij ook aandacht voor de recente inbraakgolf (zie ook hieronder inzake de waarschuwende brief van de politie van 1 december 2010). Achtergrondinformatie over handhaving van wet en openbare orde in de gemeente is ook te vinden op deze recent geopende webpagina van de gemeente.

Eind december 2010 beleefde Haarlem echt winterweer waarbij een witte kerst en beschaatsbaar ijs werden voorafgegaan door strenge vorst en gevaarlijke gladheid. Het weer en zijn effecten inspireerden wijkraadssecretaris Douwe van der Kooi tot het schrijven van deze gloedvolle wintercolumn over onze wijk (21 dec 2010).

Rond 1 december 2010 ontvingen bewoners van de wijk Zuiderhout en de naburige wijk Oosterhout een waarschuwingsbrief van de politie omdat een sterke toename in die wijken is geconstateerd van woninginbraken, vnl. in de namiddag. Men wordt verzocht om alert te zijn op verdachte omstandigheden. Zie hier voor de bewuste brief van de politie.

29 november 2010 is de hieronder aangekondigde wijkraadsvergadering gehouden. Helaas zonder medewerking van de gemeente die op het laatste moment afzegde onder het motto “vanwege de bezuinigingen kunnen we toch immers niets (toe-)zeggen”. Met de nuttige en enthousiaste inbreng van de aanwezigen werd het alsnog een vruchtbare avond, en voorafgaand aan de levendige borrel gecompleteerd met presentaties over de toekomst van de Kapel Nieuw Vredenhof als Theater Nieuw Vredenhof en over Haarlemmerhout en de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout. Meer over deze vergadering: zie hier op de pagina wijkraadsvergaderingen en rechtstreeks voor een uitgebreid verslag van de vergadering: hier.

AANKONDIGING: wijkraadsvergadering op 29 november 2010, 20u30 in Kapel Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem (tegenover HFC). Met informatie door medewerkers gemeente Haarlem, en verder met koffie en thee en borrel na afloop. Agenda: zie pagina wijkraadsvergaderingen. Een Nieuwsbrief is onderweg, maar nu ook alvast hier in te zien.

November 2010 – Wegwerkzaamheden aan de Wagenweg aan de rand van de wijk Vredenhof.
Tussen 8 november en 13 december 2010 (20 december volgens de Stadkrant van 18 november) werken de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland aan de vervanging van het het asfalt op de N208 (Westelijke Randweg) tussen de Leidsevaart en de Wagenweg, en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de gemeente Heemstede. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en het aanbrengen van nieuwe belijning. Ter hoogte van de Van Oldenbarneveltlaan wordt een stuk riool vernieuwd onder de Wagenweg. Tussen de Van Oldenbarneveltlaan en de gemeente Heemstede komt een vrijliggend fietspad, dat in de toekomst aansluit op een vrijliggend fietspad in Heemstede. De bushalte ter hoogte van de Johan de Wittlaan wordt verplaatst naar de overkant van het kruispunt Wagenweg-N208.

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer. Autoverkeer vanaf de N208 en de Wagenweg richting Herenweg, Heemstede is gestremd. Verkeer vanaf de Wagenweg in zuidelijke richting, richting Heemstede en Spanjaardslaan, is bij de kruising met de Spanjaardslaan gestremd. Ook verkeer op de Wagenweg vanuit Heemstede en vanaf de N208 in noordelijke richting is bij de afslag naar de Spanjaardslaan gestremd. Verkeer wordt omgeleid; volg de aanwijzingen op de borden. Fietsers en voetgangers kunnen het werk passeren. Tijdens het weekend van 26 tot 29 november is het kruispunt Wagenweg/N208 volledig afgesloten. Meer informatie staat op deze website van de gemeente.

1 november 2010 – De wijkraad heeft een zienswijze over het pontje over het Spaarne ingediend (zie hier), om nogmaals te wijzen op de belangen van de wijkbewoners die in het gedrang zijn gekomen door onder andere het gebrek aan informatie door de gemeente, de goeddeels afwezige inspraakmogelijkheden, de gebrekkige onderbouwing van het plan als geheel en onvoldoende oog voor de gevolgen en emoties voor de bewoners. Zie ook de pagina “Pont over het Spaarne“.

1 november 2010 – Het rapport over het pontje over het Spaarne van Onderzoeksbureau EVA is uitgekomen. Het rapport is hier in te zien. Ter vergelijking is ook het rapport van de oorspronkelijke enquete in opdracht van de gemeente Haarlem uit 2001 hier in te zien. De resultaten van beide enquetes zijn in hoge mate gelijk. Meer over de rapporten vindt u op de pagina “Pont over het Spaarne“.

1 november 2010 – De wijk speelt een hoofdrol in een necrologie van Harry Mulisch in de Volkskrant van 1 november. Een scan van de necrologie is via deze link te vinden.

Begin oktober 2010 – De wijkraad laat een telefonische enquete uitvoeren, door Onderzoeksbureau EVA uit Rotterdam, onder de bewoners van de postcodegebieden 2012 (Haarlem zuid) en 2034-2035 (Schalkwijk). Doel van de equete is een inzicht te verkrijgen in de kennis, meningen en verwachtingen van verschillende bewoners ten aanzien van de voorgenomen plannen over het pontje.

1 oktober 2010 – De inspraakprocedure over het pontje over het Spaarne is gestart, zowel op papier (Publiekshal, Zijlsingel 1, Haarlem) als digitaal via www.haarlem.nl/pontje, waarop zienswijzen op het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt kunnen worden door middel van een online reactieformulier. Zie ook de pagina “Pont over het Spaarne“.

27 september 2010 – Een persbericht van de gemeente Haarlem over het pontje en de inspraak is gepubiceerd op de de gemeentewebsite (zie hier). Verdere informatie en de stukken omtrent het besluit zijn ook digitaal te raadplegen via www.haarlem.nl/pontje. Er is aangekondigd dat via die website zienswijzen ook digitaal kunnen worden ingediend.

21 september 2010 – Het “gesprek met de buurt” heeft plaatsgevonden. Een korte samenvatting daarvan staat op de pagina “Pont over het Spaarne“. Uitgebreide verslaglegging door het Haarlems Dagblad en de wijkraad is hier te vinden, of rechtstreeks hier (HD vooraf, 21.09.2010), hier (HD achteraf, 22.09.2010) en hier (Verslag wijkraad).

13 september 2010 – Brief van de wijkraad aan wethouder Van Doorn inz. “gesprek met de buurt” over de pont over het Spaarne:
Ter voorbereiding op het “gesprek met de buurt” heeft de wijkraad een brief verzonden aan de wethouder met vragen en aandachtspunten. (klik hier voor de brief)

7 september 2010 – Pont over het Spaarne: uitnodiging voor “gesprek met de buurt” door wethouder Van Doorn; met aankondiging inspraakprocedure
Mede ingegeven door het vooroverleg met de de wethouder, de projectmanager, de stadsdeelmanagers en vertegenwoordigers van de betreffende wijkraden (Europawijk en Zuiderhout/Vredenhof) zijn de buurtbewoners door middel van een rondschrijven uitgenodigd voor een “gesprek met de buurt”. Het “gesprek met de buurt” is openbaar en vindt plaats op dinsdag 21 september 2010, 20.00 uur-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Praktijkschool Oost ter Hout, Oosterhoutlaan 19, Haarlem. De uitnodiging is ook hier te vinden.

In de brief staat verder dat vanaf vrijdag, 1 oktober 2010 het collegebesluit ‘Fietspont Belgiëlaan-Spaarnelaan’ en de bijbehorende tekeningen zes weken (dwz t/m vrijdag 12 november 2010) ter inzage liggen bij de balie in de Publiekshal op de Zijlsingel 1. U treft hier ook de inspraakformulieren waarop u uw zienswijze kunt doorgeven. U kunt de stukken tegen die tijd ook downloaden via de website van de gemeente Haarlem en via deze weg uw inspraakreactie doorgeven.

2 september 2010 – Openbare hoorzitting provincie Noord-Holland over het bestemmingsbestemmingsplan “Schalkwijkerweg”.
Op 2 september 2010 heeft een openbare hoorzitting van de provincie Noord-Holland over het bestemmingsplan “Schalkwijkerweg” van de gemeente Haarlem plaatsgevonden. In dit bestemmingsplan zijn het pontje over het Spaarne en de naburige horecavoorziening aan de Noord Schalkwijkweg opgenomen. Bij de hoorzitting is door een aantal indieners van bedenkingen aantekeningen en/of pleitnotas uitgesproken, ook ten aanzien van het pontje en de horeca. Een verslag met bijlagen is op 6 september 2010 opgemaakt en verzonden aan degenen die bedenkingen tegen het bestemmingsplan hadden ingediend; een afschrift is hier te vinden.

25 augustus 2010 – Pont over het Spaarne: verslag van vooroverleg met wethouder
Het gesprek met de wethouder, de projectmanager, de stadsdeelmanagers en vertegenwoordigers van de betreffende wijkraden (Europawijk en Zuiderhout/Vredenhof) heeft inmiddels op 25 augustus 2010 plaatsgevonden. De wethouder gaf aan dat wat hem betreft het pontje er komt en dat over procedurele zaken geen discussie meer gevoerd wordt. Wel stelt hij overleg met de buurt op prijs om de optimale randvoorwaarden te scheppen, waardoor het pontje voor zoveel mogelijk mensen acceptabel zou kunnen zijn: er zal (nog) een informatie- en gesprekavond worden georganiseerd. De gemeente heeft een conceptverslag opgemaakt van het gesprek en dat op 31 augustus 2010 aan de wijkraad toegestuurd (klik hier voor het verslag).

8 augustus 2010 – Pont over het Spaarne: vooroverleg met wethouder
Ten behoeve van de voorziene inspraak en informatie over het pontje over het Spaarne (zie hier eerdere berichten) heeft de nieuwe wethouder dhr. Rob van Doorn de betrokken partijen: hemzelf, de projectmanager, de stadsdeelmanagers en vertegenwoordigers van de betreffende wijkraden (Europawijk en Zuiderhout/Vredenhof) uitgenodigd voor een (besloten) vooroverleg. Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 25 augustus 2010.

16 juni 2010 – Verkiezing nieuwe wijkraad
De wijkraad Zuiderhout & Vredenhof nodigt u van harte uit voor de vergadering op woensdag 16 juni 2010 vanaf 20.30 uur in de Haarlemmerhoutzaal in Dreefzicht (1e verdieping). Deze vergadering heeft als doel dat de bewoners een nieuwe wijkraad kiezen.
Klik hier voor de uitslag van de verkiezing.

Toelichting
Tijdens de laatste jaarvergadering, op 13 april j.l. heeft de wijkraad tijdens de stemming over zijn aanpak en werkwijze niet de vereiste meerderheid van 80% gekregen. Daardoor is conform het reglement de wijkraad ontbonden. (klik voor het verslag)

22 april 2010 – Uitstel besluitvorming over de pont over het Spaarne
Pas geleden is ambtelijk bepaald welke wegen de gemeente kan bewandelen om tot een bemensing van het pontje te komen. Hierover zal een raadsbesluit dienen te worden genomen. Dit zal 2 à 3 maanden vergen. Omdat dit besluit bepalend is voor de vraag of de bemensing kan worden ingevuld en dus of het pontje kan gaan varen, zal de inspraak naar verwachting na het raadsbesluit worden opgestart. Zie ook artikel Haarlems Dagblad van 3-6-2010.

13 april 2010 – Vervolg openbare jaarvergadering van de wijkraad
Vanaf 20.00 uur in verpleeghuis Zuiderhout aan de Beelslaan 9. Over onder meer: jaarrekening 2009, begroting 2010 en de inrichting van de openbare ruimte. (klik voor het verslag)

12 april 2010 – Ander uiterlijk van de website
Website in een nieuw content management systeem en daardoor met een enigzins nieuwe navigatiestructuur. De links naar documenten staan niet meer rechtsboven in beeld maar zijn per onderwerp samengevat in de menustructuur links onder het kopje ‘Documenten’.

1 april 2010 – Laatste mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan
Schalkwijkerweg, waarin de mogelijkheid van een veerpont naar onze wijk is opgenomen.

23 maart 2010 – Openbare wijkraadsvergadering
Vanaf 20.00 uur in verpleeghuis Zuiderhout aan de Beelslaan 9. Over onder meer de stand van zaken rond de veerpont en de fietsroute door de Spaarnelaan.

22 februari 2010 – Toch inspraak over de pont over het Spaarne
Naar aanleiding van bezwaren van de wijkraad en bewoners besluit de gemeente alsnog inspraak te organiseren over het besluit van 13 oktober om een pont te laten varen over het Spaarne.

15 februari 2010 – Openbare jaarvergadering van de wijkraad
Vanaf 20.00 uur in verpleeghuis Zuiderhout aan de Beelslaan 9.

21 Januari 2010 – Inloopavond over de pont over het Spaarne
De gemeente Haarlem nodigt u uit voor een inloopavond op 21 januari over het voornemen van de gemeente om vanaf de zomer een pont te laten varen over het Spaarne tussen de Spaarnelaan en de Belgielaan. De inloopavond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de school Oost ter Hout aan de Oosterhoutlaan 19.

20 december 2009 – Hildebrand Nr. 1
Het krantje van de wijkraad is in een nieuw jasje gestoken en heeft voor de gelegenheid ook een nieuwe naam gekregen: De Hildebrand.

15 november 2009 – Bomenbeleidsplan 2009-2019
Het gemeentebestuur heeft een Bomenbeleidsplan opgesteld met een veronderstelde werking tot 2019. Dit plan ligt tot 25 november ter visie voor inspraak. Iedereen kan een eigen zienswijze indienen. Klik hier voor de pagina over de Haarlemmerhout, met een link naar het plan.

8 november 2009 – Fietspont over het Spaarne
De gemeente heeft het voornemen uitgesproken dat er vanaf het voorjaar 2010 een fietspont vaart over het Spaarne ter hoogte van de Spaarnelaan. Dit voornemen is in tegenspraak met eerdere mededelingen van de gemeente. Klik hier voor meer informatie en de laatste ontwikkelingen.

9 juni 2009 – Bespreking beheervisie Haarlemmerhout
Op dinsdagavond 9 juni organiseert de gemeente een inloopavond om kennis te maken met de nieuwe beheervisie op de Haarlemmerhout, van 18.00 tot 20.00 uur in Dreefzicht, Fonteinlaan 1. U kunt de beheervisie hier downloaden. De beheervisie tot 13 juli ter inzage voor inspraak. Tot die datum kan iedereen zijn of haar zienswijze op de beheervisie kenbaar maken aan de gemeente. Klik hier voor meer informatie van de gemeente.

22 april 2009 – Zienwijzenota bestemmingsplan Haarlem Zuid
Op 21 april 2009 heeft het college van B&W de zienswijzennota vastgesteld. Daarin geeft de gemeente aan welke zienswijzen door bewoners en andere belanghebbenden zijn ingediend en hoe deze zijn ver werkt in het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan en de zienswijzennota van het college zal naar verwachting op 7 mei 2009 worden besproken door de raadcommissie. Bewoners kunnen tijdens die vergadering inspreken en eventueel hun ingediende zienswijze mondeling toelichten.

9 april 2009 – Originele klinkers in de Van Oldenbarneveltlaan
Na enige tijd wikken en wegen heeft de verantwoordelijk wethouder besloten om in het najaar 2009 na het vervangen van de riolering in de Jancob Catslaan en de Van Oldenbarneveltlaan de beide lanen weer dicht te leggen met de originele klinkers.

19 maart 2009 – Vredenhof ook beschermd stadsgezicht
Tijdens de vergadering op 19 maart heeft de Raadscommissie Ontwikkeling het plan van het gemeentebestuur goedgekeurd om ook Vredenhof, net als Zuiderhof, bij de Rijksoverheid voor te dragen om aangewezen te worden als beschermd stadsgezicht.