Het mysterie van de vleermuiskasten

Opeens hingen ze er: vleermuiskasten, wel drie per oude populier in de Van Oldenbarneveltlaan. Vleermuizen zijn geen onbekend verschijnsel in de buurt, op de zolder van de voormalige Kapel Nieuw Vredenhof risselt het ervan, melden de huidige eigenaren. Een buurtgenoot vertelde enkele dagen eerder een officieel ogende man in oranje jas te hebben gezien die de bomen leek te inspecteren. Zou de gemeente …?

Aap uit mouw

De vraag naar de vleermuiskasten stelde de gemeente Haarlem echter voor een raadsel. Niemand binnen de gemeente kon iets zinnigs over de plotseling verschenen kastjes zeggen. Tot de aap uit een onverwachte mouw kwam. De kasten bleken geplaatst door ouderenzorgorganisatie Sint Jacob.

“Zoals bekend zal het woonzorgcentrum [Sint Jacob in de Hout] worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. De ingehuurde ecoloog Ekoza B.V. heeft het projectgebied eerder met een ecologische quickscan beoordeeld op het potentieel voorkomen van beschermde flora en fauna. Uit deze beoordeling is geconcludeerd dat het projectgebied mogelijkheden biedt voor verblijfplaatsen van vleermuizen, steenmarters en kleine marters.

Gewone dwergvleermuis

In 2021 is daarom ecologisch onderzoek door Ekoza B.V. uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze soorten. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de gewone dwergvleermuis in het gebouw verblijft: er is sprake van één zomerverblijfplaats en zeven paarverblijfplaatsen binnen de projectgrenzen. Dit betekent dat tijdens de sloop overtredingen ontstaan van de Wet natuurbescherming. Om overtreding te voorkomen is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Deze ontheffing heeft Sint Jacob ook correct aangevraagd bij ODNHN, onder overlegging van de onderzoeksrapporten en het opgestelde maatregelenplan/activiteitenplan Ekoza, waarin ook het ophangen van deze vleermuiskastjes is benoemd.

Voor de zeven verblijfplaatsen zullen in zowel de tijdelijke sloopfase als de definitieve nieuwbouwfase 28 alternatieve verblijfplaatsen aangeboden dienen te worden in de vorm van vleermuiskasten op te hangen in bomen in directe omgeving van het pand. Ophangen diende plaats te vinden vóór 1 maart 2022 om meerdere maanden gewenningsperiode in de actieve periode van vleermuizen voorafgaande aan de paartijd te kunnen waarborgen. We hebben samen met de ecoloog hiervoor een reeks bomen geselecteerd. Omdat er ook een aantal bomen op de grens van Jacob in de Hout en op het terrein van naastgelegen voetbalvereniging HFC geselecteerd waren, hebben we hiervoor vanzelfsprekend vooraf toestemming gevraagd bij HFC en verkregen.

Verkeerde bomen

Nu zijn tijdens het ophangen van de vleermuiskasten door de ingehuurde groen-aannemer abusievelijk ook bomen langs de Van Oldenbarneveltlaan (eveneens langs terrein HFC) voorzien van vleermuiskasten. Deze bomen staan alleen niet op het terrein van HFC, maar langs de openbare weg. Hiervoor zouden we voorafgaand aan het ophangen uiteraard contact hebben opgenomen met gemeente Haarlem voor instemming. Helaas is dat nu niet gebeurd en zouden wij graag alsnog vernemen van gemeente Haarlem of deze vleermuiskasten hier mogen hangen gedurende de tijdelijke sloopfase alsmede de nieuwbouwfase.”

Speak Your Mind

*