Gemeente: ‘Nog dit jaar beleid voor deelscooters’

De gemeente Haarlem komt nog dit jaar met beleid voor deelmobiliteit, zoals de groene Felyx-scooters die sinds enkele weken opduiken in onze wijk. Dat schrijft adviseur Mobiliteit Danny Rutten naar aanleiding van vragen van de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof.

Rutten meldt dat de gemeente Haarlem op dit moment geen beleid heeft voor deelmobiliteit. “Dit zal volgens de huidige planning in de loop van dit jaar vorm gaan krijgen. Dat houdt in dat wij momenteel geen enkele aanbieder kunnen weren uit de stad en dat wij op basis van werkafspraken – onder de noemer van een pilot – zijn gestart met de huidige aanbieders. De deelscooters mogen, net als andere bromfietsen gewoon op de trottoirs worden geparkeerd, mits deze niet hinderlijk worden gestald. Tegen hinderlijk gestalde deelscooters wordt opgetreden, zowel door onze eigen handhavers als door de aanbieders.”

Gebruikers van de deelscooters moeten aan het einde van elke rit de verhuurder een foto sturendie toont hoe zij de deelscooter hebben achtergelaten, legt Rutten uit. Blijkt daaruit dat de scooter hinderlijk geparkeerd staat, dan wordt de gebruiker niet afgemeld en loopt de meter door. De verhuurders Felyx en Go Sharing kunnen straten uit hun apps verwijderen als locatie waar de scooter kan worden achtergelaten, bijvoorbeeld wanneer de stoepen daar erg smal zijn.

Er is dus geen sprake van een proef, maar eerder van een pilotfase in afwachting van regels van de gemeente. “De aanbieders zijn zich ervan bewust dat wij op termijn een vergunningstelsel voor deze vormen van mobiliteit willen invoeren”, schrijft Rutten.

Wat is de duur van die pilot en wanneer volgt de evaluatie?
“De duur van de pilot is niet vastgesteld, bedrijven kunnen gewoon starten in Haarlem door het ontbrekend van beleid en een juridisch kader. We hebben wel regelmatig evaluatiegesprekken om terug te kijken op de voorliggende maanden. De pilot stopt mijns inziens zodra de vergunningregels zijn vastgesteld.”

Is het aanbieden van deelscooters vergunningplichtig of zijn er plannen voor zo’n plicht?
“Momenteel is het aanbieden van deelmobiliteit nog niet vergunningplichtig, dit moet later dit jaar vorm krijgen.”

Zijn er plannen voor het afgeven van zo’n vergunning?
“De mogelijke vergunningvoorwaarden worden op een later moment bepaald.”

Is het mogelijk vaste parkeerplaatsen voor deze deelscooters aan te wijzen?
“Nee, dat is binnen de huidige concepten niet mogelijk.”

Wordt het voortzetten van deze dienstverlening voorgelegd aan of besproken in de gemeenteraad? Wanneer zal dat zijn?
“De raad zal, volgens de huidige planning, nog voor de zomer worden geïnformeerd over de voortgang van de beleidsregels en het toevoegen van een bepaling in de algemene plaatselijke verordening, dat de invoering van een vergunningstelsel mogelijk maakt.”

Kan eventuele voortzetting van de proef vooraf met de wijkraad worden besproken?
“In elk geval wordt u geïnformeerd door de gebiedsmanager, zoals – als het goed is – ook is gebeurd voor de start van Felyx en Go Sharing. Ik kan u daarnaast toezeggen dat de communicatie en participatie een onderdeel zal krijgen in het, nog op te stellen, plan van aanpak.”

De pilot met de deelscooters is besproken in de gemeenteraadscommissie Beheer op 14 januari 2021. Naar aanleiding van een raadsinformatiebrief werd er kort over de (ongevraagde) pilot met deelscooters gedebatteerd. Wethouder Robbert Berkhout zegde toe dat er via een beleidsbesluit van het college van burgemeester & wethouders nog voor de zomer van 2021 een vergunningenstelsel voor deelscooters wordt opgenomen in de algemene plaatselijke verordening. Op een later moment wordt met de raad algemeen beleid voor deelmobiliteit afgesproken en daarbij wordt de tijd genomen voor inspraak.

Speak Your Mind

*