Verslag wijkraadsvergadering 21 januari 2021

Plaats: online via Zoom, vanaf 20.30 uur
Aanwezig: Annemieke van der Beek (voorzitter), Johannes van Bentum (secretaris), Louw Feenstra, Harry Francken (penningmeester), Patrick Hustinx (aspirant-lid)
Afwezig: Jeroen Latour (met bericht)

Agenda

 1. Opening
 2. introductie aspirant-lid Patrick Hustinx, voorstelrondje
 3. HFC
 4. Nieuwbouwplannen Sint Jacob in de Hout
 5. Wijkonderhoudsplan, Witteveen+Bos (afspraak 28 januari)
 6. Vergaderschema 2021
 7. Jaarvergadering ZHVH 2020
 8. Scooters van Felyx e.a. (contact: Nadya Ensing nensing@haarlem.nl)
 9. Nieuw voorlopig ontwerp voor De Hout bij Dreefzicht
 10. Watermeterfabriek
 11. Verkoop/nieuwbouw Jacob Catslaan 7/Johan de Wittlaan 8
 12. Wvttk
 13. Sluiting

1. Opening: Annemieke van der Beek opent de vergadering om 20.30 uur.

2. Patrick Hustinx woont met vrouw en drie kinderen in het wijkdeel Vredenhof aan de Emauslaan en heeft aangegeven zich graag in te zetten voor de wijkraad. Zijn voornaam spreek je uit op z’n Belgisch: [Patriek]. Hij heeft onlangs zijn adviesbedrijf voor de uitzendbranche verkocht en denkt nu na over de toekomst.

3. Het filmpje hierboven heeft de onrust over het nieuwe clubhuis van HFC aangewakkerd. Buurtbewoners leiden hieruit af dat het clubhuis naast sportvertier ook onderdak zal bieden aan een aantal commerciële activiteiten, met alle logistieke bewegingen vandien. Harry Francken vertelt dat in stukken voor de gemeente sprake is van een ‘kwantitatieve impuls’, in plaats van alleen de met de wijkraad besproken kwalitatieve impuls. Zo zou een vergunningaanvraag voor een kinderdagverblijf gedaan, maar door de gemeente afgewezen. Zulke activiteiten geven extra druk op de wijk. De door HFC gewenste ingang aan de Spanjaardslaan voor leveranciers is door gemeenteafdelingen (veiligheid, groen, beheer) die erover gaan afgewezen. Patrick Hustinx bevestigt zorgen van direct omwonenden, die hebben last van laden en lossen, bovendien leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties: achteruitrijdende trucks, ouders die kinderen brengen – verkeersstromen krioelen door elkaar. *

*)  Daags na de vergadering wordt de wijkraad uitgenodigd voor een digitale bijpraatsessie met het bestuur van HFC.

4. Sint Jacob heeft bouwplannen voor Sint Jacob in de Hout en wil de wijkraad graag bijpraten en betrekken bij de plannen. Op donderdag 28 januari vanaf 15.00 uur is er een zoomsessie met Esther Kraaijo van Sint Jacob. Zij schrijft: “De locatie wordt herontwikkeld vanuit een nieuw woon-zorgconcept waarbij verbinding met de wijk een belangrijke plaats inneemt. Wij zijn op dit moment bezig met een verkenning van de wijk rondom locatie Jacob in de Hout om te achterhalen/onderzoeken welke behoefte aan bepaalde diensten en voorzieningen er zijn bij de (vooral oudere) buurtbewoners, wat wordt er gemist? En waar zou Sint Jacob in de nieuwbouw mogelijk in samenwerking met de buurt/maatschappelijke lokale partners in kunnen bijdragen? Denk aan het stimuleren van ontmoetingen (tussen jong en oud) om eenzaamheid tegen te gaan, gezamenlijk gebruik van ruimte door zowel de bewoners van Sint Jacob als bewoners uit de wijk voor bijvoorbeeld sociale activiteiten, ruimte om gezamenlijk te eten en te drinken, dagbesteding bij Sint Jacob, vrijwilligerswerk etcetera”. Harry Francken en Annemieke van der Beek sluiten  aan, Johannes van Bentum stuurt hen een link.

5. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft van de gemeente Haarlem opdracht gekregen om een wijkonderhoudsplan op te stellen voor wijk Zuiderhout. Voor diverse assets in de openbare ruimte speelt vanuit de gemeente een onderhoudsbehoefte (onder andere maatregelen tegen wortelopdruk in trottoirs, vervangen van kabels & leidingen). Daarnaast wordt gekeken naar het uitrollen van vastgesteld maar nog niet uitgevoerd beleid van de gemeente. Tenslotte wil de gemeente Haarlem de wijk voorbereiden op klimaatverandering (wateroverlast, hittestress). Dit alles vraagt om een overkoepelende visie en bijbehorend (meerjaren)plan die enerzijds de noodzakelijke onderhoudsbehoefte inzichtelijk maakt en anderzijds de ambities vaststelt. Voor de inventarisatie van benodigd onderhoud en ambities gaan wij graag met u, als één van de stakeholders in de wijk, het gesprek aan. Doel van het gesprek is het ophalen van wensen en informatie wat er speelt in de wijk. Op welke punten denkt u dat de wijk nog verbeterd kan worden? Uitwerking naar een ontwerp met het daarbij behorende inspraaktraject volgt in latere (deel)projecten, waarbij ook de bewoners worden betrokken. Donderdag 28 april is er een teamssessie gepland vanaf 14.00 uur. Louw Feenstra vertelt dat buurtbewoners twijfels hebben over de draagkracht van het voorgestelde leemmateriaal. Wordt rest van de Churchilllaan nu ook aangepakt? Werk met werk combineren? Harry Francken en Johannes van Bentum nemen deel aan de zoomsessie.

6. Wellicht handig om één vaste avond per twee maanden te prikken voor het houden van onze wijkraadsvergaderingen? Bijvoorbeeld elke tweede maandag van elke oneven maand? Inloopvergadering per kwartaal bij Nurks bleek in het verleden een goed idee voor buurtgenoten om even stoom af te blazen over actuele ergernissen. Verspreiding van uitnodiging via wijkkrant. Johannes van Bentum stelt vergaderschema 2021 plus verschijningsschema buurtkant op en vraagt Sint Jacob naar mogelijkheden om fysiek te vergaderen bij Sint Jacob in de Hout.

7. Volgens de reglementen moet een jaarvergadering worden gehouden, zie art. 10. Hoe zullen wij dat eens in het vat gieten? Besluit: we houden ‘m via Zoom. Korte presentatie van een externe partij naar aanleiding van een actuele ontwikkeling in de wijk? Johannes van Bentum stuurt datumprikker voor datum eind februari, stelt concept agenda op en denkt over mogelijke sprekers.

8. Er is wat commotie rond de brommertjes van Felyx die her en der in de wijk geparkeerd staan. In de wijkapp tonen mensen zich echter ook tevreden met deze vorm van deelmobiliteit. Meer informatie over de proef met de brommers is te krijgen bij de gemeente. Welke vragen willen wij stellen? Brommers concentreren op vaste plekken in wijk – mini-parkeerplekken? Nu commercieel initiatief, niet vergunningplichtig? Komt dit nog in de raad? Johannes van Bentum stelt een brief op.

9. De gemeente Haarlem heeft een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de Hout bij Dreefzicht. Harry Francken kent het voorstel uit adviesraad Haarlemmerhout, lichte aanpassing van huidige situatie. Er komen twee zuilen bij wijze van toegangspoort naast La Place, ontwerp wordt waarschijnlijk gemaakt door Joost Swarte.

10. De Watermeterfabriek gaat naar de hoogste bieder, wie dat is geworden is nog geheim. Renovatie kost volgens één van de plannenmakers ruim een miljoen, ook de grond is nog vervuild. Het mag slechts kleine horeca zijn, er kunnen geen avondfeesten met sterke drank worden gehouden. Restaurant en theetuin zouden kunnen, met best een groot terras. Feestcafé dus niet. Formeel heeft B&W het recht van gunnen (aan ander dan hoogste bieder).

11. Jacob Catslaan 7 staat in de verkoop, een naastgelegen perceel biedt ruimte voor nieuwbouw aan de Johan de Wittlaan 8. Bouwperceel zou verkocht zijn. Ter informatie.

12. Wvttk – Harry Francken biedt aan de eerstvolgende fysieke vergadering bij hem thuis te houden.

13. Sluiting: Annemieke van der Beek sluit de vergadering om 21.50 uur.

Agendapunt 4 heette aanvankelijk abusievelijk ‘Zuiderhout’, bedoeld werd Sint Jacob in de Hout. Dat is hier boven aangepast.

Gerelateerd(e) project(en):

Comments

 1. Punt 4 van de agenda moet wel St.Jacob aan de Fonteinlaan zijn ipv Zuiderhout?

Speak Your Mind

*