Verslag wijkraadvergadering 13 september 2021

Plaats: Ten huize van de voorzitter en online via Zoom
Aanwezig: Annemieke van der Beek (voorzitter), Johannes van Bentum (secretaris), Louw Feenstra, Patrick Hustinx.
Toehoorders online: Hein Brakel, Hans Klaassen, Marieke en Douwe van der Kooij
Afwezig: Jeroen Latour, Harry Francken (penningmeester)

Agenda

  1. opening
  2. een update over de nieuwbouw van HFC,
  3. stand van zaken nieuwbouw Sint Jacob in de Hout,
  4. parkeeroverlast Zuiderhout-Noord,
  5. activiteiten (buurtborrel, jaarvergadering),
  6. artikel in stadsglossy HLM,
  7. content voor website, formeren redactie,
  8. wvttk
  9. sluiting

1 – Opening

Annemieke van der Beek heet de aanwezigen welkom, de wijkraadsleden stellen zich kort voor.

2 – Nieuwbouw HFC

Patrick Hustinx geeft een stand van zaken van het convenant waarover het bestuur van HFC, gemeente Haarlem, de wijkraad en het Comité Buren van HFC over onderhandelen. Het convenant kan bijna worden getekend, het ziet er positief uit. Patrick schat dat dit nog één, twee weken duurt. Er zijn echter twee hiccups. Afspraken uit het convenant moeten wèl worden gehandhaafd. De afgelopen tijd heeft de leveranciersingang (het groene hek) weer permanent open gestaan, waardoor veel HFC-leden deze ingang gebruiken en de verkeersdrukte in het doodlopende stukje Emauslaan weer toeneemt. Daarnaast ontdekten oplettende buurtbewoners dat de uiteindelijke tekst van het convenant afwijkt van eerdere versies. Zo staat er nu dat het groene hek bestemd is voor leveranciers, waar eerder werd gesteld dat dit hek uitsluitend door leveranciers zal worden gebruikt. Een passage over spelersbussen die uit de buurt worden geweerd was aangepast zodat deze over alleen de bussen van tegenstanders ging.
De definitieve tekst van het convenant zal worden gepubliceerd op de website zhvh.nl.
De onderhandelingen over het convenant zijn intensief geweest. Het voelde als ondankbaar werk, door het continue gezucht aan de overzijde van de tafel (HFC). Hoewel de juridische waarde van het convenant beperkt is, hebben wij wel een agenda voor overleg en is de buurt gesprekspartner geworden.
Johannes van Bentum heeft van buurtgenoten de vraag gekregen of er nulmetingen worden gedaan rond (feest)geluid en schade aan woningen door bouwverkeer. Hij zal hierover contact opnemen met HFC. Hein Brakel stelt dat nulmetingen in het belang zijn van de voetbalclub, anders zouden bewoners ook oude schade kunnen claimen als veroorzaakt door bouwverkeer voor het nieuwe clubhuis. HFC heeft volgens Patrick Hustinx nog goede hoop dat de tijdelijke bouwingang aan de Spanjaardslaan er toch komt, hoewel de Adviescommissie Haarlemmerhout zo’n tijdelijke inrit niet ziet zitten. Hein Brakel vraagt of er ook een Milieu Effect Rapportage voor de nieuwbouw is opgesteld. Johannes van Bentum vraagt dit na.

3 – Nieuwbouw Sint Jacob

Johannes van Bentum heeft contact gehad met Sint Jacob. De infoavond voor buurtgenoten is bezocht door 25 mensen. Met de opgehaalde info wordt nu vooral intern besluitvorming voorbereid. De raad van bestuur, OR, cliëntenraad, raad van toezicht en Sint Jacobs Godshuis moeten iets van de plannen vinden, dat proces wordt waarschijnlijk dit jaar nog afgerond. Daarna zal er weer contact volgen met de wijk en wordt het Ruimtelijke Ordening-traject met de gemeente gestart.
Sint Jacob heeft geprobeerd in contact te komen met HFC over gezamenlijke activiteiten, aanleg van een looppad naar HFC en eventueel een gedeelde leveranciersingang via het terrein van Sint Jacob. HFC heeft daarop (nog) niet gereageerd.
Sint Jacob hoopt dat er – net als voor HFC – een comité van directe buren aan Emauslaan en Crayenestersingel (en Bronsteeweg) kan worden gevormd, waarmee nauw contact over de plannen en bouw kan worden gehouden. Zij houden in elk geval de wijkraad op de hoogte.

4 – Parkeeroverlast Zuiderhout-Noord

Uit het mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem blijkt dat in heel Haarlem tussen nu en 2030 gefaseerd gereguleerd parkeren zal worden ingevoerd. Johannes van Bentum neemt hierover contact op met de verschillende gemeenteraadsfracties over plannen voor de invulling hiervan.

5 – Activiteiten

Ook dit jaar heeft gemeente Haarlem in verband met corona de wijkraden dispensatie verleend voor het houden van de verplichte jaarvergadering met buurtgenoten. Wijkraad ZHVH geeft er de voorkeur aan toch een jaarvergadering te houden en wel in november. Johannes van Bentum neemt contact op met Sint Jacobs Godshuis of dit in de kapel aan de Emauslaan zou kunnen. Sprekers zouden iets kunnen vertellen over wat er speelt in de buurt. Wellicht kan worden afgesloten met een wijnproeverij. Patrick Hustinx helpt graag bij de organisatie.

6 – Artikel in Stadsglossy HRLM

Stadsglossy HRLM heeft een artikel over Zuiderhout en Vredenhof gepubliceerd, aangeleverd door Johannes van Bentum. Ook in komende nummers kan zo’n artikel worden opgenomen.

7 – Content voor de website, formeren redactie

Johannes van Bentum wil graag meer mensen betrekken bij het melden van nieuws uit de buurt op de website zhvh.nl. De aanwezigen stellen voor een oproep te plaatsen op de website en in de app-groep.

8 – Wat verder ter tafel komt

Er zijn stoepen opengebroken en weer dichtgemaakt met stoeptegels, brokken asfalt zijn blijven liggen. Wat was hiervan de reden? Johannes van Bentum vraagt het na bij de gebiedsverbinder.
Felix-brommers staan nu niet langer bij elkaar, maar verspreid langs de straten. Wat is de status van dit experiment? Johannes van Bentum vraagt het na bij de gemeente.
Ter voorbereiding van de bouw van twee woningen in de Johan de Wittlaan zijn op beide percelen alle bomen gekapt. De uilen en eekhoorns die er woonden hebben een goed heenkomen gezocht.
Mocht het bouwverkeer van HFC door de Johan de Wittlaan naar de velden rijden, dan ook graag aandacht voor de maximale asdruk. De verzakking in de Spaarnelaan is pas na lange tijd door de gemeente aangepakt, meldt Douwe van der Kooij.

9 – Sluiting

Annemieke van der Beek sluit de vergadering en bedankt alle deelnemers voor hun inbreng.

Speak Your Mind

*