Verslag wijkraadvergadering 8 maart 2021

Plaats: Online via Zoom
Aanwezig: Annemieke van der Beek (voorzitter), Johannes van Bentum (secretaris), Louw Feenstra, Patrick Hustinx.
Toehoorders: Duvan Couvée (D66), Floor van Dijk (Zuiderhout), Coralie Fuchs (Zuiderhout) Geertje Hollenberg (Zuiderhout, D66), René van Rijckevorsel (Zuiderhout)
Afwezig: Jeroen Latour, Harry Francken (penningmeester)

Agenda

 1. Opening
 2. Parkeerdruk in Zuiderhout-Noord
  Marie-Louise Lue (schriftelijk), Floor van Dijk, Coralie Fuchs en René van Rijckevorsel geven een toelichting
 3. Uitkomsten buurtenquête Nieuwbouw HFC, presentatie door Patrick Hustinx.
 4. WVTTK
 5. Sluiting

1. Johannes van Bentum opent de vergadering en heet alle ingelogde wijkbewoners welkom. Floor van Dijk, Carola Fuchs en René van Rijckevorsel zijn door de wijkraad gevraagd een toelichting te geven op de parkeerproblematiek in Zuiderhout-Noord (Oosterhoutlaan, Vijverlaan, Linnaeuslaan). Duvan Couvée en Geertje Hollenberg volgen de vergadering vanuit de wens van D66 Haarlem om het contact met inwoners te versterken en te horen wat er in de verschillende wijken leeft. Hollenberg woont in Zuiderhout.

2. René van Rijckevorsel (Linnaeuslaan) schetst een beeld van de parkeerproblematiek in de straten in onze wijk die het dichtst bij de zones met betaald parkeren in het centrum zijn gelegen. Vooral ’s avonds en ’s nachts is er overlast van automobilisten van buiten de buurt die auto’s parkeren of ophalen. Overdag komen daar nog zo’n tien auto’s van medewerkers van kinderopvang De Teddyzolder Op Stoom aan de Hildebrandlaan bij. Door de parkeerdruk is er overdag sprake van een gevaarlijke situatie, vooral voor kinderen.

De situatie heeft geleid tot guerilla-acties uit de buurt: er zijn door wijkbewoners op eigen gezag verkeersborden – met onder andere de waarschuwing ‘u wordt weggesleept’ – geplaatst en wijkbewoners steken brieven onder ruitenwissers met het verzoek de auto verderop in de wijk te parkeren. Het is hem een doorn in het oog dat bijvoorbeeld Hotel Carlton Square gasten wijst op het gratis parkeren in Zuiderhout. Van Rijckevorsel heeft onlangs een aantal pogingen gedaan hierover contact te leggen met de gemeente, tot de wethouder aan toe, maar is niet teruggebeld. Hij ziet een oplossing in de invoering van betaald parkeren. Mochten de problemen zich vervolgens verplaatsen naar andere straten, dan zou ook daar betaald parkeren kunnen worden ingevoerd.

De wijkraad ontving een schriftelijk verzoek met toelichting van Zuiderhout-bewoonster Marie-Louise Lue waarin zij vraagt om actie tegen de oproep aan automobilisten elders in de wijk te parkeren en vraagt om een constructieve oplossing van het probleem door de gemeente:

 1. Er is parkeeroverlast aan de stadskant van de wijk.
 2. Via een oproep de auto’s verzoeken een straat verder te zetten en daarmee je eigen straat schoon te vegen is asociaal en geen oplossing.
 3. Daarbij is het aangedragen alternatief en de argumentatie zwak om twee redenen.
  1. Er wonen rondom het voorgestelde alternatief meer huishoudens op de vierkante meter (oa Parkflat Zuiderhout) versus parkeerplaatsen ten opzichte van de Oosterhoutlaan, Vijverlaan en Linnaeuslaan.
  2. En ook het argument kinderen is ronduit zwak. Het aantal kinderen is rond de Hout en de Parkflat Zuiderhout vele malen groter, gezien het kinderspeelveld aan de Prins Mauritslaan en de ligging van de Montessori-school.

Mijn inziens zullen wij als wijk de bewoners van de Oosterhoutlaan, Vijverlaan en Linnaeuslaan moeten aanspreken op deze ongepaste actie en de vraag moeten stellen om als bewoners van deze straten samen met de wijk en de gemeente naar een constructieve oplossing te zoeken.

Floor van Dijk (Vijverlaan) is geen voorstander van betaald parkeren, dat het probleem volgens haar slechts verplaatst. De afgelopen twee maanden heeft zij een sterke toename in de parkeerdruk gezien. Buurtbewoner Geertje Hollenberg (D66) bevestigt dit. Automobilisten zijn ook slordiger – en daarmee gevaarlijker – gaan parkeren. Is het een idee om parkeervakken te markeren? Coralie Fuchs (Vijverlaan) ziet problemen met de circulatie van het verkeer in de wijk. Nu levert een busje van een pakketbezorger die even halt houdt al snel een verkeersinfarct op.

Van Bentum merkt op dat andere wijkraden aan de rand van het gebied met betaald parkeren dezelfde problemen zullen ervaren, wellicht dat er een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden. Die zou kunnen bestaan uit een ruime maximale parkeerduur (bijvoorbeeld acht uur), waarop wordt toegezien door scanauto’s die de gemeente al inzet in zones met vergunningparkeren. Louw Feenstra merkt op dat de parkeergarages van de Mariastichting en het Provinciehuis aan Dreef 3 langparkeerders voldoende plaats bieden.

Afgesproken wordt dat de wijkraad contact zoekt met de gemeente en overige wijkraden die mogelijk met deze parkeerproblematiek te maken hebben. Douvan Couvée en Geertje Hollenberg zullen het parkeerprobleem bespreken binnen D66 Haarlem.

3. Na een korte onderbreking presenteert Patrick Hustinx de uitkomsten van de buurtenquête (pdf) naar zorgen over de nieuwbouwplannen van Koninklijke HFC. In zijn presentatie ontbreken nog de tekeningen van en feiten en cijfers over de plannen, die HFC heeft toegezegd, maar die Hustinx nog niet heeft ontvangen. Hij heeft een eigen situatieschets en een raming van de omvang van de nieuwe tribune toegevoegd, maar zal deze aanvullen zodra HFC doorkomt met de feitelijke plannen.

Op 13 maart 2021 werd een deel van de gevraagde informatie (pdf) door HFC toegestuurd, op 17 maart volgde per e-mail een kleine nabrander (zie hieronder).

De enquête is gehouden onder bewoners van de Van Oldenbarneveltlaan, Emauslaan, Jacob Catslaan en Heinsiuslaan. Van de 35 huishoudens hebben er dertig de enquête ingevuld. Eerst is gevraagd naar de huidige overlast door HFC. Van de respondenten geeft zestig procent aan enige overlast te ervaren, veertig procent veel overlast. Niemand heeft de optie ‘geen overlast’ aangekruist. De meeste overlast wordt ervaren door de doorstroming van verkeer (93%), verkeersveiligheid (80%) en fout parkeren (73%). De overlast wordt voornamelijk ervaren op zaterdag (90%), zondag (80%) en woensdag (57%). Eén van de respondenten merkt op: “Ook leveranciers met grote vrachtauto’s blokkeren regelmatig het geheel. Ik ben vooral bezorgd dat er ooit een kind onder zo’n vrachtauto komt …”

Gevraagd naar eventuele zorgen over de uitbreidingsplannen, geeft 96 procent van de respondenten aan zich zorgen te maken. Daarbij scoren de uitbreiding van activiteiten (93%)
en horeca (80%) het hoogst. Een respondent merkt op: “HFC meldt zelf dat een nieuw clubhuis noodzakelijk is omdat de club ‘uit zijn jasje groeit’! Dat merkt de buurt dus ook: ze groeien dus ook buiten hun eigen hek.”

Volgens een andere respondent komt de onrust ook voort uit de gebrekkige en wisselende communicatie door HFC: “We weten nog te weinig over de geplande nieuwbouw. Zijn er bouwtekeningen beschikbaar, neemt de bebouwde oppervlakte toe, langs welke kant komt het terras, etc. Ik ben ook niet tegen enige uitbreiding door HFC. [..]. De communicatie naar de buurt en naar de sponsors is echter zeker niet eensluidend. Naar de buurt geruststellend en naar de sponsors de nadruk op de nieuwe mogelijkheden. De geruststelling overtuigt niet. […] Nieuwe ruimte biedt straks mogelijkheden tot uitbreiding. Naar mijn mening is er vooral [behoefte] aan goede en eerlijke communicatie met duidelijke afspraken. […]”

De conclusies op basis van de enquête zijn als volgt: De druk op de buurt zit al aan zijn taks. Plannen van de club mogen de druk op de wijk niet verder verhogen. HFC geeft aan dat de druk niet wordt verhoogd en dat zorgen niet nodig zijn … Maar desondanks zijn die zorgen er toch. Dus: hoe kunnen we zekerstellen dat de overlast niet erger wordt?

Uit de samenvatting van het HFC-plan in cijfers blijkt dat HFC geen plannen heeft het ledental (nu: 2.000) verder op te schroeven. Het nieuwe clubhuis krijgt een oppervlakte van 2.500 vierkante meter (omvang huidige clubhuis ontbreekt, maar volgens de Basisadministratie Gebouwen bedraagt deze 1.116 vierkante meter). De sponsorruimte wordt vergroot van 72 naar tachtig vierkante meter. Er komen een nieuwe ouderenruimte en biljartkamer van respectievelijk 24 en 94 vierkante meter. De bestuurskamer blijft nagenoeg even groot met 55 vierkante meter. De fysiopraktijk gaat van 54 naar 100 vierkante meter en het aantal kleedkamers stijgt van veertien naar 24. De gemeenschappelijke ruimte voor leden (de bar) gaat van 252 naar 422 vierkante meter. Over de toename in het aantal zitplaatsen binnen heeft HFC geen informatie verstrekt.

Nieuwe terrassen vormen de ingrijpendste verandering. HFC heeft nu twee terrassen, één aan de zijkant van 104 en één aan de voorzijde van 64 vierkante meter. Het nieuwe clubhuis krijgt twee terrassen op de eerste verdieping van 144 (wijkzijde) en zeventig vierkante meter (zijde Spanjaardslaan). De sluitingstijd van het clubhuis blijft gelijk: om 22.00 uur gaat het licht uit. De capaciteit van de tribune verdubbelt bijna van 350 zitplaatsen nu naar 627 in de nieuwe situatie. Het clubhuis zal net als nu niet worden verhuurd voor externe feesten en partijen. Op de tekening van HFC is duidelijk te zien dat het gebouw (inclusief het hooggelegen grootste terras) een flink eind – Hustinx schat zo’n veertig meter – dichter bij de wijk komt te liggen.

Hustinx constateert dat het eigenlijk vreemd is dat HFC aan drie zijden omsloten wordt door doorgaande wegen met een hoge aan- en afvoercapaciteit, maar dat de ingang verscholen ligt in een woonwijk, aan een doodlopende straat. Hij wil graag namens de wijkraad met HFC en gemeente (als eigenaar van de grond en verhuurder van de velden) in gesprek over de uitbreiding van clubhuis, horeca en mogelijkheden onderzoeken voor een alternatieve ingang.

4. Er worden geen andere zaken naar voren gebracht, waarop Van Bentum voorstelt de vergadering te sluiten.

5. Van Bentum bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Nagekomen bericht HFC

 • De gebruiksruimte van het huidige clubhuis is 1.350 m2.
 • Denk dat het goed is om ook in het overzicht te noemen dat we nu minimaal 1x keer per jaar een tentenkamp opbouwen van 800 m2 voor Nieuwjaarswedstrijd en dat dit niet meer gebeurt als het nieuwe clubhuis er staat.
 • De openings- en sluitingstijden van clubhuis en horeca samen vallen met activiteiten. Bijvoorbeeld als opruimploeg maandagochtend komt krijgen zij koffie van achter de bar. Dat geldt ook op woensdag- en vrijdagochtend als de ouderen Walking Football spelen. Dan zijn we vroeg open.
 • De meeste HFC-activiteiten zijn doordeweek evenwel vanaf 16.00 uur, uitgezonderd woensdag, dan vanaf 14.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 8.00 uur. Dit zal ook zo blijven naar verwachting. Kinderen zitten immers op school en ouderen op hun werk.
 • Van activiteiten derden (en derhalve openingstijden clubhuis hiervoor) is in eerdere notitie een opgave gedaan. Verder hebben we te maken met
  verplichte openingstijden van het complex omdat we een openbaar sportpark zijn. Dat betekent dat we in de zomermaanden om 8.00 uur open gaan voor
  schoolsport en recreatie en niet eerder dicht (mogen) gaan dan 22.00 uur. (Ik zou die twee categorieën in het overzicht laten samenvallen.)
 • We weten niet hoeveel zitplaatsen we binnen in het nieuwe clubhuis krijgen. Het Inrichtingsteam is net begonnen. Nu hebben we er naar schatting 100. In de toekomst naar schatting 150.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*