Pont over het Spaarne

Op 14 oktober 2009 publiceert de gemeente een persbericht met de mededeling dat er vanaf voorjaar 2010 een fietspont zal varen over het Spaarne ter hoogte van de Belgielaan en de Spaarnelaan. Het persbericht is een vervolg op het besluit van het college van B&W een dag eerder.

Met dit collegebesluit overvalt het college van B&W de wijkbewoners en de wijkraad van Zuiderhout & Vredenhof volledig. De wijkraad is noch vooraf noch achteraf ingelicht over het besluit, ookal vermeldt de tekst van het besluit dat wel.

Daarnaast vermeldt het besluit dat de fietspont past in het bestemmingsplan van de wijk. Ook daarmee is iets aan de hand.

De pont wordt inderdaad mogelijk gemaakt in het op 15 mei 2009 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. In het ontwerp bestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen voor inspraak, staat echter expliciet dat er geen mogelijkheid voor een veerpont is opgenomen.

Ook gaf de verantwoordelijk wethouder, Jan Nieuwenburg, tijdens de openbare jaarvergadering van de wijkraad, op 22 januari 2009, aan dat er geen veerpont over het Spaarne zal komen.

De wijkraad heeft een aantal vragen aan de gemeente geformuleerd over de fietspont, de wijze van exploiteren en over de gang van zaken en de communicatie daarover tot nu toe.

Op maandag 9 november heeft het eerste overleg met de gemeente plaatsgevonden.

In november 2009 richten enkele verontruste wijkbewoners de onafhankelijke werkgroep Veerdienst op. De werkgroep is tegen de komst van de pont en organiseerden een handtekeningactie tegen de pont. Het college van B&W heeft de 220 handtekeningen in ontvangst genomen Klik in de navigatie links op de pagina voor meer informatie over de werkgroep.

Op 15 november stuurde de wijkraad een brief aan het college van B&W waarin hij aangeeft ernstig bezwaar te hebben tegen de gang van zaken en daarom het college vraagt het besluit van 13 oktober over de veerpont terug te nemen.

Op 19 november is de veerpont behandeld worden in de raadcommissie Beheer. De wijkraad heeft tijdens de commissievergadering ingesproken en steun gevraagd voor het verzoek aan het college van B&W om het besluit van 13 oktober over de veerpont terug te nemen. Daarnaast spraken enkele wijkbewoners en de werkgroep Veerdienst in en verwoordden hun bezwaren tegen de wijze van besluiten en tegen de komst van de pont. Diverse commissieleden herkende de bezwaren, anderen niet. De commissie heeft naar aanleiding van de inspraak geen actie ondernomen.

Op 23 december 2009 heeft de gemeentelijke klachtencommissie Inspraak de bezwaren van de wijkraad, de werkgroep Veerdienst en enkele wijkbewoners tegen de besluitvorming ron de pont behandeld. De gemeente voert ten onrechte als verweer aan dat een ambtenaar de voorzitter van de wijkraad telefonisch op de hoogte zou hebben gesteld van de komst van de pont.

Op 15 januari 2010 verklaart de Klachtencommissie de klachten van de wijkraad en bewoners gegrond en adviseert aan het college van B&W om alsnog inspraak te organiseren over het besluit van 13 oktober 2009 om een pont te laten varen over het Spaarne.

Op 21 januari 2010 organiseerde de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een ‘inloopavond’ over de pont in de school Oost ter Hout. Aanwezige ambtenaren gaven op verzoek informatie.

Op 22 februari 2010 besluit het college van B&W op basis van het advies van de Klachtencommissie om alsnog inspraak te organiseren over het besluit van 13 oktober 2009 om een pont te laten varen over het Spaarne.

Op 13 maart 2010 geeft de projectleider van de gemeente aan dat de inspraak en de tervisielegging naar verwachting in de loop van april zal starten. Wijkraad en bewoners van onze wijk zullen een schriftelijke aankondiging ontvangen.

Op 23 maart 2010 is er op verzoek van een aantal bewoners een openbare wijkraadsvergadering gewijd aan de stand van zaken ronde de veerpont en de fietsroute door de Spaarnelaan.

Tot 1 april 2010 kan iedereen bezwaar maken tegen de mogelijkheid van de veer pont in het bestemmingsplan van de Schalkwijkerweg. In de zienswijzennota van dit bestemmingsplan is de veerpont als een ambtelijke wijziging opgenomen. Hiertegen kan iedereen bezwaar maken, ook als je niet eerder een zienswijze hebt ingediend.

Op 22 april 2010 geeft de gemeente aan langer te willen nadenken over de bemensing van het pontje. Besluitvorming hierover wordt niet eerder dan eind juni verwacht.

Op 20 juli 2010 heeft de nieuwe wethouder dhr. Rob van Doorn de betrokken partijen: hemzelf, de projectmanager, de stadsdeelmanagers en vertegenwoordigers van de betreffende wijkraden (Europawijk en Zuiderhout/Vredenhof) uitgenodigd voor een (besloten) vooroverleg ten behoeve van de voorziene inspraak en informatie over het pontje over het Spaarne. Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 25 augustus 2010.

Op 25 augustus 2010 heeft het vooroverleg plaatsgevonden. De wethouder gaf aan dat wat hem betreft 1) het pontje er komt en 2) over procedurele zaken geen discussie meer gevoerd wordt. Wel stelt hij overleg met de buurt op prijs om de optimale randvoorwaarden te scheppen waardoor het pontje voor zoveel mogelijk mensen acceptabel zou kunnen zijn: er zal (nog) een informatie- en gesprekavond worden georganiseerd. Op 31 augustus 2010 heeft de gemeente een verslag van het vooroverleg van 25 augustus 2010 toegestuurd aan de wijkraad. Het verslag is ongewijzigd te vinden onder de documenten.

Op 2 september 2010 heeft een openbare hoorziitting van de provincie Noord-Holland over het bestemmingsplan “Schalkwijkerweg” van de gemeente Haarlem plaatsgevonden. Het bestemmingsplan betreft ook het pontje en een horecagelegenheid aan de Noord Schalkwijkerweg. Een verslag van die hoorzitting met bijlagen (ter zitting uitgesproken aantekeningen en pleitnotas) is op 6 september 2010 opgemaakt en verzonden aan degenen die bedenkingen tegen het bestemmingsplan hadden ingediend; het verslag met bijlagen is te vinden onder de documenten.

Op 7 september 2010 heeft de wethouder dhr. Rob van Doorn de bewoners, organisaties, ondernemers en omwonenden van de wijken Zuiderhout-Vredenhof en Europawijk uitgenodigd voor een gesprek over het pontje, zoals aangekondigd tijdens het vooroverleg van 25 augustus 2010. Het “gesprek met de buurt” is openbaar en vindt plaats op dinsdag 21 september 2010, 20.00 uur-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Praktijkschool Oost ter Hout, Oosterhoutlaan 19, Haarlem. De uitnodiging is te vinden onder de documenten.

Op 13 september 2010 heeft de wijkraad een brief verzonden aan de wethouder met vragen en aandachtspunten ter voorbereiding op het “gesprek met de buurt” van 21 september 2010. De brief is te vinden onder de documenten.

Vanaf vrijdag, 1 oktober 2010 liggen het collegebesluit ‘Fietspont Belgiëlaan-Spaarnelaan’ en de bijbehorende tekeningen zes weken (dwz t/m vrijdag 12 november 2010) ter inzage bij de balie in de Publiekshal op de Zijlsingel 1. U treft hier ook de inspraakformulieren waarop u uw zienswijze kunt doorgeven. U kunt de stukken tegen die tijd ook downloaden via de website van de gemeente Haarlem en via deze weg uw inspraakreactie doorgeven.

Op 21 september 2010 heeft het “gesprek met de buurt” plaatsgevonden. Hierover heeft het Haarlems Dagblad twee artikelen geschreven. het eerste artikel op 21 september 2010 voorafgaand aan de avond, en op 22 september 2010 een verslag van de avond. Beide artikelen zijn te vinden in de documenten. In het eerste artikel van 21 sept. refereert aan het feit dat op het vooroverleg van 25 augustus 2010 door beide wijkraden (Europawijk en Zuiderhout) onafhankelijk maar overeenkomstig, is bepleit om, in het geval het pontje er inderdaad zou komen, brommers, scooters, snorfietsen etc. te weren om overlast voor omwonenden en verkeersgevaar ten gevolge van het pontje zo veel mogelijk te beperken. Tijdens het gesprek met de buurt op 21 sept. leek de wethouder de positie in te nemen dat gebruik van het pontje daadwerkelijk alleen op zou staan voor voetgangers, fietsers en minder validen. De wijkraad heeft een uitgebreid eigen verslag van het “gesprek met de buurt” op de avond gemaakt, wat ook is te vinden onder de documenten.

Op 27 september 2010 heeft de gemeente Haarlem dit nieuwsbericht op de gemeentewebsite geplaatst met een aankondiging van de inspraakprocedure en deze link (www.haarlem.nl/pontje) waar de stukken omtrent het besluit ook digitaal te raadplegen zijn, en van waar tussen 1 oktober en 12 november 2010 zienswijzen ook digitaal kunnen worden ingediend. Op 29 september 2010 blijkt onder het kopje “meer informatie” alleen (nog?) het collegebesluit in te zien te zijn.

Op 1 oktober 2010 is het voorgenomen collegebesluit te inzage gelegd in de Publiekshal, Zijlsingel 1, Haarlem, en on-line op www.haarlem.nl/pontje. Op die website is de tekst van het voorgenomen besluit te vinden, de beoogde vaartijden van het pontje (ma-vr: 7-19u, za: 8-19u, zo: 9-19u), een situatieschets en bouwplannen van de steigers en het pontje zelf (overeenkomstig de foto op die website). Op de website is ook een reactieformulier te vinden. Reacties via het formulier zullen worden behandeld als zienswijzen in het kader van de inspraakprocedure (aldus een spreker van het stadhuis).

Begin oktober 2010 heeft de wijkraad een telefonische enquete laten uitvoeren door Onderzoeksbureau EVA uit Rotterdam onder de bewoners van de postcodegebieden 2012 (Haarlem zuid) en 2034-2035 (Schalkwijk) naar de kennis van de bewoners over de voorgenomen plannen omtrent het pontje en hun meningen en verwachtingen daarover. Door een neutrale toonzetting van de enquete hoopt de wijkraad een getrouw beeld daarvan te verkrijgen. De resultaten worden na gereedkomen van het onderzoek hier gepubliceerd.

Eind oktober 2010 is het rapport van de enquete naar het pontje klaar: zie hier. Interessant is dat ca 40% van de ondervraagden nog niet op de hoogte is van de plannen van de gemeente. Het animo voor een pontje, zowel in Haarlem Zuid als in Schalkwijk, lijkt gering. Een minderheid vermoed een eventueel pontje daadwerkelijk te gaan gebruiken. Eventueel gebruik lijkt vooral recreatief te zullen zijn. Resultaten aan weerskanten van het Spaarne ontlopen elkaar nauwelijks. Effect op autogebruik lijkt niet betrouwbaar meetbaar (13 antwoorden van autobezitters). Er lijkt geen indicatie te zijn voor een sterk gevoeld bovenwijks verlangen.
De opzet en de meetresultaten van deze enquete blijken in hoge mate gelijk te zijn aan die van een eerdere enquete van de gemeente Haarlem uit 2001, waarvan het rapport hier is in te zien (met dank aan de Werkgroep voor Bescherming Spaarneoevers). In dat rapport staat een extrapolatie naar het gebruik. De gebruiksgetallen vormen een theoretische bovengrens met een ruime foutenmarge.

De Werkgroep voor Bescherming Spaarneoevers heeft op 16 oktober 2010 een brief (zie hier) aan de wijkraad gestuurd met bedenkingen tegen (de timing en rechtmatigheid van) de enquete. In een constructief gesprek met de Werkgroep is in de wijkraadsvergadering van 1 november 2010 de brief besproken, en verder dat de Werkgroep samenwerking en uitwisseling van kennis en gegevens met de wijkraad mist. De Werkgroep heeft bijvoorbeeld een uitgebreid dossier, inclusief meningspeilingen aan beide zijden van het Spaarne. Hoewel presentatie en aankondiging ervan beter hadden gekund is de wijkraad van mening dat de enquete een zinvolle bijdrage aan de discussie kan leveren door de mening van de wijkbewoners in kaart te brengen en de betrouwbaarheid en actualiteit te verifieren van de gegevens uit de enquete van 2001 waarop de gemeente Haarlem zich beroept. De enquete is volgens de wijkraad relevant voor alle wijkbewoners, voor of tegen, en conform de doelstellingen van de wijkraad zodat deze terecht is en gepubliceerd wordt (zie hier). De wijkraad en de Werkgroep zullen elkaar actiever op de hoogte houden van relevante ontwikkeligen. De wijkraad heeft nogmaals met nadruk gewezen op de openbaarheid en aankondiging van de wijkraadsvergaderingen (zie hier).

Op 1 november 2010 heeft de wijkraad een zienswijze over het pontje over het Spaarne ingediend (zie hier), om nogmaals te wijzen op de belangen van de wijkbewoners die in het gedrang zijn gekomen door onder andere het gebrek aan informatie door de gemeente, de goeddeels afwezige inspraakmogelijkheden, de gebrekkige onderbouwing van het plan als geheel en onvoldoende oog voor de gevolgen en emoties voor de bewoners.

Tussen 1 en 10 november 2010 heeft een e-mail wisseling plaatsgevonden tussen Projectleider Otto van den Berg en de wijkraad over het uitblijven van een antwoord op de brief van de wijkraad aan de wethouder van 13 september 2010 ter voorbereiding op het “gesprek met de buurt” van 21 september 2010, zie hierboven. De brief is verder te vinden onder de documenten. Ondanks de protesten van de zijde van de wijkraad heeft de gemeente geen afzonderlijk antwoord gegeven maar aangegeven de punten te zullen behandelen in de zienswijzenota de over het besluit wordt opgesteld. De facto worden de vragen daardoor als zienswijze behandeld.

Op 12 november 2010 is de termijn voor het indienen van zienswijzen gesloten. Het woord is nu weer aan de gemeente die de ingediende zienswijzen gemotiveerd moet behandelen in een zienswijzenota.

In januari 2011 heeft de wijkraad uit betrouwbare bron vernomen dat in totaal ca. 150 (!) zienswijzen t.a.v. het pontje zijn ingediend, zowel van tegenstanders als van voorstanders. De zienswijzen worden nu behandeld door de gemeente en het resultaat daarvan zal vermoedelijk in februari 2011 worden bekendgemaakt.

Op 2 februari 2011 heeft het college in het kader van de bezuinigingen 2010-2018 een besluit genomen over aanpassingen van diverse subsidies. Uit de besluitenlijst (zie hier of onder documenten) blijkt dat ook op het pontje onder “Programma 6, cultuur en economie” bezuinigd wordt. Van oorspronkelijk 10.000 Euro subsidie per jaar (het hierboven veelvuldig aangehaalde collegebesluit van 13 oktober 2009), is voor 2010 al tot een halvering tot 5000 Euro besloten en vanaf 2015 zal het verder worden gekort tot 4500 Euro. Inspraak op de bezuinigingsvoorstellen is mogelijk op een bijzondere gemeentelijke commissievergadering op 1 maart 2011, volgens deze oproep van de gemeente. CORRECTIE (15.02.1011): deze (korting op) subsidie gaat over het Cruquiuspontje en niet over het beoogde pontje Spaarnelaan/Belgielaan, aldus de Projectleider Otto van den Berg. Subsidie voor het Spaarnepontje is in het besluit niet opgenomen.

Op 3 maart 2011 is het pontje geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering (Commissie Beheer), waarbij VVD-raadslid Wybren van Haga een serie vragen heeft gesteld over de financiering van het pontje. Aangezien de aanwezige gegevens en onderbouwing onvoldoende werden geacht voor een inhoudelijke discussie is de behandeling doorgeschoven naar een latere vergadering (zie verslag van de commissievergadering op de website van de gemeente Haarlem). Op 7 maart 2011 heeft het Haarlems Dagblad hierover bericht. Het artikel en de genoemde vragen zijn in te zien onder de documenten.

Op 9 maart 2011 bleek tijdens het Wijkgesprek tussen de wijkraad en de gemeente dat er in totaal 152 zienswijzen over het pontje zijn ingediend, waarvan 79 hoofdzakelijk voor en 73 hoofdzakelijk tegen de eventuele komst van het pontje gericht waren. De zienswijzen worden nu nader uitgewerkt in een zienswijzennota die in de komende dagen tot weken aan het college zal worden voorgelegd.

Op 5 april 2011 heeft het college van BenW het collegestuk ‘Vaststelling fietspontje Belgiëlaan-Spaarnelaan’ behandeld, in vervolg op de uitwerking van de ingediende zienswijzen. Het college heeft in afwachting van het advies van de raadscommissie Beheer vooralsnog ingestemd met het collegestuk. Bij positief advies van de raadscommissie zal opdracht tot realisatie van het pontje en de benodigde oevervoorzieningen volgen. In het collegestuk is een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit van 13 oktober 2009 opgenomen, die -samengevat- neerkomen op een jaarlijkse evaluatie voor een periode van drie jaar, een verbod op gemotoriseerd verkeer met verbrandingsmotoren via het pontje (electrische motoren wel toegestaan), bemanning door Spaarnelanden. Verdere kanttekeningen bij het besluit gelden ontkenning van mogelijkmaken van een brug op basis van het huidige besluit en een verhoging van de geraamde kosten met E 25.000 ,- voor bemanning via leerwerkplaatsen. Er wordt verder vastgehouden aan E 10.000,- voor jaarlijks onderhoud, in totaal dus E 35.000,-/jaar. Het besluit en de bijlagen daarbij zijn te vinden onder de documenten.
De raadscommissie Beheer, die dus nog een negatief advies kan afgeven, zal het onderwerp in de vergadering van donderdag 28 april 2011 behandelen (vanaf 17.00 uur in het Stadhuis).
Er is beperkte mogelijkheid tot inspreken bij de raadscommissie-vergadering. Hiervoor dient u zich aan te melden op de website-pagina van de gemeente: www.haarlem.nl/inspreken. Het exacte tijdstip van behandeling van het punt in de commissievergadering is vanaf 21 april a.s. vermeld op de website-pagina www.haarlem.nl/vergaderschema2011.
De commissiestukken zelf staan vanaf een week voor de betreffende commissievergadering op de betreffende website van de gemeente: www.haarlem.nl/bis.
Het Haarlems Dagblad heeft op 8 april 2010 een artikel hierover gepubliceerd.

Op 28 april 2011 komt het Pontje in de raadsvergadering van de Commissie Beheer (ca 17u20). Bij de vergaderstukken zit ook een antwoord van de gemeente (link naar gemeentesite) op de vragen van de VVD dd 3 maart 2011 (zie hierboven) en een brief van Wethouder Van Doorn met aanvullende informatie over de financiering van het pontje. De gemeente geeft conform het hernieuwde collegebesluit van 5 maart (zie hierboven) aan dat “De gehouden inspraak heeft echter geen nieuwe argumenten opgeleverd waarbij heroverweging van de pont aan de orde is. Wel … tot aanvullende inzichten geleid …” (bij vraag 1). Verrassend is overigens dat bij vragen 25 en 27 de wijk als 30 km/uur gebied wordt aangemerkt, maar dit is zoals bekend ondanks voortdurende inspanningen in de afgelopen jaren (en nog steeds) van de wijkraad (in diverse bezettingen) nog steeds niet het geval.

Bij de bovengenoemde raadsvergadering worden door verschillende insprekers, waaronder de Fietsersbond (voor) en leden van de Werkgroep (tegen) en de raadspartijen de standpunten nog eens herhaald en in discussie toegelicht, waarna wordt overgegaan tot vragen aan wethouder Van Doorn en vervolgens tot stemverklaringen door de raadspartijen, waarbij alle partijen behalve VVD en Trots zich voorstanders betonen. Het pontje wordt daarmee definitief. De VVD wil ondersteund door Trots nog een verdere motie indienen in een volgende vergadering, maar dat zal de situatie niet meer kunnen veranderen. Zie hier de notulen van de betreffende vergadering (website gemeente Haarlem; agendapunt 6 – alternatief: zie hier).

Op 2 juni 2011 wordt tijdens een raadsvergadering een motie aangenomen waarin de gemeente wordt aangespoord haast te maken met de realisering van het pontje. Zie hier het korte raadsverslag van de betreffende vergadering met de genoemde motie.

De gemeente bericht daarop degenen die hebben ingesproken dat het pontje definitief komt, en inmiddels besteld. Naar verwachting wordt het pontje eind 2011 opgeleverd om per maart 2011 in de vaart te worden genomen “bij opening van het vaarseizoen” en na oplevering van de oevervoorzieiningen.

Op 27 september 2011 krijgen de bewoners van Zonnelaan 1 een brief van de gemeente (zie een copie hier) over de plaatsing van de oevervoorzieningen, waarvan de Wijkraad een afschrift ter informatie heeft gekregen. Verdere omwonenenden zijn naar weten van de Wijkraad niet geïnformeerd.

Het ontwerp van de veersteiger suggereert dat in plaats van het eerder voorgestelde type scheepje met zijboord-toegang (zoals het Cruquius-pontje) nu toch gekozen is voor een type “heen-en-weer” met toegang over de voor- en achterstevens (ook bekend als “tweeklepper” of “roll on – roll of”). Dit bekort de rondvaarttijd, maar biedt wel grotere belemmering van de vaarweg/doorgang tijdens aanmering van de pont. Deze ontwerpwijziging is inmiddels door de gemeente bevestigd. Er lijkt echter nog geen uitsluitsel te zijn over de keuze van de oever waaraan het pontje ’s nachts zal worden afgemeerd.

Begin december 2011 blijkt een hoorzitting bij de Raad van State te zijn gehouden over het bestemmingsplan Schalkwijkerweg, zie de documenten. Dit betreft de beoogde oostelijke veersteiger voor het pontje, alsmede de beoogde uitspanning daarnaast. De Raad van State is het hoogste rechtscollege dat hierover een uitspraak kan doen. De wijkraad zal de uitspraak in de gaten houden.

Op 12 december 2011 is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente voor de beoogde veersteiger bij de Spaarnelaan. De Stadskrant van 22 december 2011 meldt namelijk aanvrage “11-0002723: Scheltemakade thv Spaarnelaan, aanleg aanmeervoorziening voor fietspont“. De publicatie van de ingekomen aanvrage betekent overigens formeel niet dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Een eventueel ontwerpbesluit om ontheffing te verlenen en/of een verleende vergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd (naar verwachting eind januari 2012), waarna binnen een termijn van zes weken na publicatie de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen danwel bezwaar te maken. Daarna zijn eventuele beroepsprocedures mogelijk (maar alleen) voor indieners van een zienswijze en/of bezwaar. De gemeentewebsite (www.haarlem.nl/pontje) geeft helaas geen verdere informatie.

Begin januari 2012 ontving de wijkraad het volgende bericht over de projectstatus van de gemeente, per e-mail van de projectmanager Otto van den Berg [Vetgedrukt toegevoegd – ZhVh]:
“Het project Fietspontje Belgiëlaan Spaarnelaan verkeert op dit moment in de bouwfase. Om die reden is er al geruime tijd radiostilte. Vanzelfsprekend is er ondertussen het nodige gaande. Ik stel jullie hiervan via deze mail graag op de hoogte:
– in december heeft de Raad van State een bezwaar tegen het bestemmingsplan Schalkwijkerweg behandeld. Naar verwachting zal de raad in de loop van deze maand tot een uitspraak komen.
– voor de kadevoorzieningen aan weerskanten van het Spaarne is een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend. Naar verwachting wordt eind januari de vergunning verstrekt en treedt de bezwaarperiode in.
– bij de Havendienst is een ligplaatsvergunning ingediend. Ook hier geldt dat naar verwachting eind januari de vergunning wordt verstrekt en de bezwaarperiode intreedt.
– de publicatie in de Stadskrant van beide vergunningen (omgevings- en ligplaatsvergunning) zal naar verwachting eind januari plaatsvinden.
– bij hoogheemraadschap Rijnland is een Watervergunning aangevraagd. Naar verwachting wordt eind week 3 de vergunning verstrekt en treedt de bezwaarperiode in. De publicatie hiervan zal terug te vinden zijn via een link van Rijnland:
http://www.rijnland.net/actueel/waterschapsblad.
De bouw van het pontje zal in de loop van februari zijn afgerond. Eind februari zal ook de te waterlating plaatsvinden. De kadevoorzieningen zullen eind maart/begin april worden gerealiseerd. In de loop van april zal de feitelijke in gebruikname van de pont volgen.

Kort daarop volgde verdere nog informatie:
“- ’s Nachts komt het pontje te liggen aan de oostkant van het Spaarne. Het pontje draait 90 graden en meert af tussen de meerpalen, waardoor het ca. 2 meter van de kant komt te liggen. Dit is tegelijkertijd het oplaadpunt voor het pontje.
– Schipper en assistent houden in de gaten of er passagiers aan de andere kant staan.
[er komt dus geen bel of een andere aanmeld-voorziening – Wr]
– Spaarnelanden draagt zorg voor de bemanning en het preciese beleid t.a.v. het personeel. De pauzes en de eetmomenten zullen waarschijnlijk op het schip plaatsvinden, op de rustige momenten van de dag. Er komt een toilet (chemisch) op het schip, dat op regelmatige basis wordt geleegd door Spaarnelanden.”

Op 31 januari 2012 zijn door de Havendienst een veervergunning (verkeersbelsuit) en een ligplaatsvergunning voor het veerpontje verleend en ter inzage gelegd. De verleningen zijn op 9 februari 2012 in de Medelingen van de gemeente gepubliceerd, zie hier. Tegen het verkeersbesluit kan beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Haarlem. Tegen de ligplaatsvergunning kan bezwaar worden gemaakt bij de Gemeente Haarlem. De stukken liggen ter inzage in het Havenkantoor, Spaarndamseweg 1, Haarlem (tel. 023 – 531 0904). De termijnen voor beroep en bezwaar zijn 6 weken na de ter inzagelegging, dwz tot 13 maart 2012.

Op 23 januari 2012 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de hierboven aangekondigde watervergunning afgegeven voor het aanleggen van de veerstoep aan de oostelijke Spaarneover, onder referentie watervergunning V.53622, zie hier. De stukken liggen van 2 februari 2012 tot en met 7 maart 2012 ter inzage in het kantoorgebouw het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071-3063451. Tijdens de inzage termijn kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het Hoogheemraadschap, zie de vergunning.

Rond 25 februari 2012 is op de hoek Spaarnelaan – Churchilllaan een (voor de Wijkraad onaangekondigde) wegwijzer neergezet voor fietsers (rode pijlen). Een van de pijlen is nog afgeplakt, maar het laat zich raden dat dat naar het Spaarnepontje verwijst zodat de Linneauslaan, de Spaarnelaan, en het pontje duidelijk in het Haarlemse fietspaden-netwerk worden opgenomen. De Wijkraad zal zich hard maken dat dat niet inhoudt dat de genoemde lanen in de toekomst van rood asfalt worden voorzien zoals de Fietsersbond wil. Vaste toezeggingen dienaangaande van de gemeente behalve het woord van Wethouder Van Doorn (bij het Gesprek met de Buurt, dd 21 sept 2010) ontbreken namelijk nog immer, en ontwikkeling van het HIOR is al geruime tijd stilgelegd.

Op 4 maart 2012 heeft de Wijkraad van de Werkgroep voor Bescherming Spaarneoevers de besluiten van de Havendienst inzake het Pontje gekregen (zie hierboven); deze zijn te vinden op de pagina documenten.

Op 9 juli 2012 wordt de Commissie Beheer bericht per e-mail van wethouder Van Doorn dat ingebruikname van het pontje verder wordt uitgesteld tot na de zomer.

Op 30 sugustus 2012 wordt het pontje “Spaarneveer” feestelijk, maar regenachtig, in gebruik genomen na een korte periode van proefvaarten en overhaaste last-minute aanpassingen aan de aanmeervoorzieningen. Gedurende een evaluatieperiode van drie jaren krijgt de verbinding de kans zich zich bewijzen ten opzichte van alle geschetste jubel- en doem-scenarios. Wel en wee zal via het Haarlems Dagblad en de betreffende gemeentelijke website-pagina te volgen zijn.

Op 26 september 2012 blijkt uit een eerste evaluatie dat het Spaarneveer – het pontje over het Spaarne – meer wordt gebruikt dan verwacht, maar ook veel duurder is dan verwacht, zo bericht wethouder Van Doorn aan de Raadscommissie Beheer.

oktober 2013. Opnieuw een evaluatie van het Spaarneveer. Wij hebben zo goed mogelijk de verschillende meningen in de wijk proberen weer te geven. Zie het verslag.